Ukrainian People in Ireland – How We Can Help You / Українці в Ірландії – як ми можемо вам допомогти / Украинцы в Ирландии — чем мы можем вам помочь

Ukrainian People in Ireland – How We Can Help You

This page provides information on how the Patient Advocacy Service can provide support for Ukrainian people living in Ireland.

It also provides helpful links for external organisations that can help you with other issues you might have.

The Patient Advocacy Service is an independent, free and confidential service.

We can provide you with information and support if you wish to make a formal complaint to the Irish Health Service (called the Health Service Executive or HSE for short) about the care you have experienced in a public acute hospital or a HSE-operated nursing home in Ireland.

 • We can support you to get information on the formal HSE complaints process ‘Your Service, Your Say.’
 • We can explain what to include in your formal complaint, and how to write a formal complaint.
 • We can support you to explore your options following a response from the HSE to your formal complaint.

You can contact the Patient Advocacy Service for free by calling 0818 293 003, from Monday to Monday, 10am – 4pm. Or if you prefer, you can email us at: info@patientadvocacyservice.ie

You can find out more about the support we offer by visiting the Frequently Asked Questions section on our website.

***********************

Other helpful links:

Citizens of Ukraine do not need a visa to travel to Ireland however If you have questions about your Visa or legal status the Irish immigration authority has the following FAQs and the Irish Refugee Council has the following information.

Health services in Ireland are delivered by Ireland’s public healthcare service – the Health Service Executive (HSE). You can get the same public healthcare services as people who live in Ireland.

 • You will be entitled to a medical card under the Temporary Protection Directive. This allows you to visit a doctor for free and to access medication and other health services at reduced prices.
 • The medical card can be applied for by using this form. It is also available in both Ukranian (pdf) and Russian (pdf). You can email your completed form to PCRS.Applications@HSE.ie or by post to the address on the form.

You can get information about health care services in Ireland from the HSE website. You can also read about the Irish health system in Ukrainian (pdf) and in Russian (pdf).

You can read information about the vaccines available from the HSE for you and your children in Ukrainian, Russian and English.

A number of Ukraine Support Centres have set up in response to the situation. They are available at the following locations. You can get information on opening hours here.

 • Dublin (map): Dublin 8 Intreo Centre, Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90
 • Cork (map): Cork City PSC and PPSN Centre, Department of Social Protection, Hanover Street, Cork, T12 PX62
 • Limerick (map): 2nd Floor, Riverstone House, 23-27 Henry Street, Limerick City, V94 R7YE

As part of the Temporary Protection Directive you will have the right to work in Ireland. Further information on how to organise and pay tax on your income is available here.

When you arrive in Ireland, you will be eligible to receive supplementary welfare allowance. Further information about other social welfares schemes you may be able to apply for are available here. This information is also available in Ukrainian and Russian.

Information about how you can find a school for your child can be found here. If you would like to enrol your child in a school information can be found for primary schools here and secondary schools here.

Further information around how Ukrainian qualifications are recognised in Ireland can be found here.

If you would like to drive in Ireland and do not possess an Irish Drivers’ licence further information on how to get one can be found here.

Further Information sources can be found here:

The following organisations have further information in English, Ukrainian and Russian:


Українці в Ірландії – як ми можемо вам допомогти

На цій сторінці наведено інформацію про те, як Служба захисту пацієнтів може надавати підтримку українцям, які проживають в Ірландії.

На ній також надаються корисні посилання для зовнішніх організацій, які можуть допомогти вам у вирішенні інших проблем.

Служба захисту пацієнтів є незалежною, безкоштовною та конфіденційною службою.

Ми можемо надати вам інформацію та підтримку, якщо ви хочете подати офіційну скаргу до Служби охорони здоров’я Ірландії (називається «Health Service Executive», або HSE) щодо надання медичної допомоги в Ірландії в державній лікарні невідкладної допомоги або у будинку літніх людей (геріатричному пансіонаті) під управлінням HSE.

 • Ми можемо допомогти вам отримати інформацію про офіційний процес розгляду скарг Your Service, Your Say (Ваша служба, ваше слово) у HSE.
 • Ми можемо пояснити, що включити до вашої офіційної скарги та як написати офіційну скаргу.
 • Ми можемо допомогти вам вивчити ваші варіанти після відповіді від HSE на вашу офіційну скаргу.

У Службу захисту пацієнтів можна безкоштовно зателефонувати за телефоном 0818 293 003 з понеділка по понеділок з 10:00 до 16:00. Або, якщо хочете, можете відправити нам електронний лист за адресою: info@patientadvocacyservice.ie

Більше дізнатися про підтримку, яку ми пропонуємо, можна, відвідавши розділ Відповіді на поширені запитання на нашому вебсайті.

***********************

Інші корисні посилання:

Громадянам України не потрібна віза для поїздки до Ірландії, однак, якщо у вас виникли запитання щодо вашої візи чи правового статусу, імміграційний орган Ірландії має наведені нижче відповіді на поширені запитання, а Рада у справах біженців Ірландії має таку інформацію.

Послуги охорони здоров’я в Ірландії надаються державною службою охорони здоров’я Ірландії — Health Service Executive (HSE). Ви можете отримувати ті самі послуги з охорони здоров’я, що й люди, які живуть в Ірландії.

У відповідь на поточну ситуацію створено низку Центрів підтримки України. Вони доступні в таких місцях. Інформацію про години роботи можна отримати тут.

 • Дублін (карта): Dublin 8 Intreo Centre, Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90
 • Корк (карта): Cork City PSC і PPSN Centre, Department of Social Protection, Hanover Street, Cork, T12 PX62
 • Лімерик (карта): 2nd Floor, Riverstone House, 23-27 Henry Street, Limerick City, V94 R7YE

У рамках «Директиви про тимчасовий захист» ви матимете право працювати в Ірландії. Додаткову інформацію про те, як організувати та сплатити податок на свій дохід, можна знайти тут.

Коли ви прибудете в Ірландію, ви матимете право на отримання додаткової допомоги. Додаткова інформація про інші програми соціального забезпечення, на які ви можете подати заяву, доступна тут. Ця інформація також доступна українською та російською мовами.

Інформацію про те, як знайти школу для своєї дитини, можна знайти тут. Якщо ви хочете записати свою дитину до школи, інформацію про початкову школу можна знайти тут, а середню школу тут.

додаткову інформацію про те, як визнається українська кваліфікація в Ірландії, можна знайти тут.

Якщо ви хочете в Ірландії водити автомобіль, але не маєте ірландських водійських прав, додаткову інформацію про те, як їх отримати, можна знайти тут.

Додаткові джерела інформації можна знайти тут:

Додаткову інформацію англійською, українською та російською мовами мають такі організації:


Украинцы в Ирландии — чем мы можем вам помочь

На этой странице представлена информация о том, как Национальная служба защиты прав людей с ограниченными возможностями (NAS) может оказать поддержку украинцам с ограниченными возможностями, проживающим в Ирландии.

На ней также имеются полезные ссылки для внешних организаций, которые могут помочь вам с другими проблемами.

NAS — организация, которая помогает взрослым с ограниченными возможностями. Мы предоставляем бесплатные и конфиденциальные услуги по защите интересов взрослых с ограниченными возможностями в возрасте 18 лет и старше.

Если у вас есть инвалидность, например, физическая или умственная отсталость, один из наших сотрудников может помочь вам с возникшими у вас проблемами.

У NAS есть особые полномочия по работе с людьми с ограниченными возможностями, которые находятся в уязвимом положении, например, люди, которые изолированы от общества, общаются по-другому или имеют ограниченную формальную или естественную поддержку.

Наши сотрудники будут работать с вами, чтобы помочь с такими проблемами, как место проживания, медицинское обслуживание, личные финансы или проблемы в семье и отношениях.

Мы можем помочь вам принять решение и высказать его от вашего лица другим.

Если вы хотите получить доступ к нашим услугам, позвоните по телефону 0818 07 3000 с 10:00 до 16:00, с понедельника по пятницу, или напишите по электронной почте info@advocacy.ie.

***********************

Другие полезные ссылки:

Гражданам Украины не нужна виза для поездки в Ирландию. Если у вас есть вопросы о вашей визе или юридическом статусе, у ирландского иммиграционного управления есть следующие часто задаваемые вопросы, а у Ирландского совета по делам беженцев есть следующая информация.

Медицинские услуги в Ирландии предоставляются государственной службой здравоохранения Ирландии — Управлением здравоохранения (HSE). Вы можете получать те же государственные медицинские услуги, что и жители Ирландии.

В ответ на ситуацию создано несколько Центров поддержки Украины. Они доступны в следующих местах: Вы можете получить информацию о часах открытия здесь.

 • Дублин (карта): Dublin 8 Intreo Centre, Guild Building, Cork Street, Dublin 8, D08 XH90
 • Корк (карта): Cork City PSC and PPSN Centre, Department of Social Protection, Hanover Street, Cork, T12 PX62
 • Лимерик (карта): 2nd Floor, Riverstone House, 23-27 Henry Street, Limerick City, V94 R7YE

В рамках Директивы о временной защите вы будете иметь право работать в Ирландии. Дополнительную информацию о том, как организовать и платить подоходный налог, можно найти здесь.

По прибытии в Ирландию вы будете иметь право на получение дополнительного социального пособия. Дополнительную информацию о других схемах социального обеспечения, на которые вы можете подать заявление, можно найти здесь. Эта информация также доступна на украинском и русском языках.

Информацию о том, как найти школу для своего ребенка, можно найти здесь. Если вы хотите записать своего ребенка в школу, информацию о начальных школах можно найти здесь, а о средних школах —здесь.

Дополнительную информацию о признании украинских квалификаций в Ирландии можно найти здесь.

Если вы хотите водить машину в Ирландии, и у вас нет ирландских водительских прав, дополнительную информацию о том, как их получить, можно найти здесь.

Дополнительные источники информации можно найти здесь:

Следующие организации имеют дополнительную информацию на английском, украинском и русском языках:

Please view our information about the respiratory illness known as the coronavirus (COVID-19)

Find out more